Privacy Beleid

Vleeshouwers Electro, gevestigd aan Burgemeester van Boxtelstraat 4 6141 AK Limbricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Burgemeester van Boxtelstraat 4
6141 AK Limbricht
+31 046 - 451 55 02

De heer Marcel Vleeshouwers is de Functionaris Gegevensbescherming van Vleeshouwers Electro Hij/zij is te bereiken via info@vleeshouwers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vleeshouwers Electro verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vleeshouwers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vleeshouwers Electro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Vleeshouwers Electro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vleeshouwers Electro) tussen zit. Vleeshouwers Electro gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Snelstart, facturatieprogramma, factureren van aankopen en elektrotechnische werkzaamheden van consumenten en bedrijven. Reden: bijhouden van aankopen om adequaat service te kunnen verlenen bij storingen.

Unit 4, Multivers, boekhoudprogramma, voor het samenstellen van de balans en verliesrekening, hier worden ook de betalingen door consumenten en bedrijven in opgeslagen.

Microsoft Word (office 365), ten behoeve van het maken van offertes voor particulieren en bedrijven, hierin worden de gegevens van consumenten en bedrijven in opgeslagen.

Microsoft Exel (office 365), ten behoeve van het bijhouden van een database met aankopen van particulieren en bedrijven om snel en vakkundige service te kunnen bieden. Reden: bijhouden van aankopen om adequaat service te kunnen verlenen bij storingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vleeshouwers Electro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, onbeperkt, zolang als consument / bedrijf klant is, tot dat deze aangeeft om gegevens te wissen. Reden: bijhouden van aankopen om adequaat service te kunnen verlenen bij storingen.

Adres, onbeperkt, zolang als consument / bedrijf klant is, tot dat deze aangeeft om gegevens te wissen. Reden: bijhouden van aankopen om adequaat service te kunnen verlenen bij storingen.

Telefoonnummer, onbeperkt, zolang als consument / bedrijf klant is, tot dat deze aangeeft om gegevens te wissen. Reden: bijhouden van aankopen om adequaat service te kunnen verlenen bij storingen.

Aankoopgegevens, onbeperkt, zolang als consument / bedrijf klant is, tot dat deze aangeeft om gegevens te wissen. Reden: bijhouden van aankopen om adequaat service te kunnen verlenen bij storingen.

Offertes, zonder reactie: 1 jaar, bij gunning: zolang als consument / bedrijf klant is, tot dat deze aangeeft om gegevens te wissen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vleeshouwers Electro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vleeshouwers Electro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vleeshouwers Electro gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vleeshouwers Electro gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vleeshouwers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vleeshouwers Electro zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Vleeshouwers Electro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vleeshouwers Electro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vleeshouwers.nl